x

АН-ын зөвлөлөөс Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлттэй холбоотой 18 заалт бүхий санал хүргүүлэв

Ардчиллын үнэт зүйл, Монголын ард түмний нийгмийн гэрээ болсон Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийг УИХ дангаараа бус, Ард нийтийн санал асуулгаар батлах нь зүйтэй гэж УИХ Ардчилсан намын зөвлөл байр сууриа дахин нотолж байгаагаа илэрхийллээ.  Хурлын үеэр “Ард нийтийн санал асуулга явагдахгүй байх гэсэн хандлага Олон нийтийн дунд байна. Энэ талаарх байр сууриа тус зөвлөлийн дарга Д.Эрдэнэбат өнөөдөр илэрхийллээ. Тэрбээр: “Бид УИХ-ын даргад өгсөн саналын мэдэгдэлийн дараа УИХ-ын дарга албан ёсоор хариулт өгсөн. Тэрбээр Ард нийтийн санал асуулгыг зохион байгуулах боломжтой гэж мэдэгдсэн. Тиймээс УИХ дахь олонхи үүнтэй мөн санал нэгтэй байна гэж үзэж байгаа. Үүнд итгэхээс өөр арга байхгүй” гэлээ.

Мөн Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийн асуудлыг УИХ-аар хэлэлцэж буйтай холбогдуулан УИХдахь Ардчилсан намын зөвлөлөөс 18 заалт бүхий  саналын томьёоллоо Төрийн байгуулалтын байнгын  хороо болон, Ө.Энхтүвшин ахлагчтай ажлын хэсэгт албан ёсоор хүргүүлж буйгаа мэдэгдлээ.  

Үүнд:

1.  5 дугаар зүйлд 6,7 дахь хэсэг нэмэх

    6.Засгийн газрын өрийн дээд хэмжээ Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 60 хувиас илүүгүй байна

     7.Төрийн татвар, хураамжийг зөвхөн хуулиар тогтооно

2. 6.2 Монгол Улсын иргэдэд өмчлүүлснээс бусад газар, түүнчлэн газрын хэвлий, түүний баялаг, ой, усны нөөц, ан амьтан төрийн өмч мөн.

    Баялгийг үндэсний эдийн засгийн аюулгүй байдлыг бататгах, Монголын ард түмний эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг баталгаажуулах, иргэн бүр шудрага хүртээх зарчмаар баялгийн сан байгуулж ажиллана. Баялгийн сан нь төсвийн бус байна

3.   21.4 Улсын Их Хурлыг бүрдүүлэх сонгуулийн тогтолцоо нь холимог байна

4.  22.2 Улсын Их Хурлын нийт гишүүний гуравны хоёроос доошгүйн саналаар бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх боломжгүй гэж Улсын Их Хурал шийдвэрлэсэн бол Улсын Их Хурал тарна. Ерөнхийлөгч УИХ-ын даргатай зөвшилцөн санал болгосноор өөрөө тарах шийдвэр гаргаж болно

5.  25.1.7. Төрийн санхүү, зээл, албан татвар, мөнгөний бодлого, улсын эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үндсэн чиглэлийг тодорхойлж, Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, улсын төсөв, түүний гүйцэтгэлийн тайланг батлах. Улсын Их Хурал улсын төсөв батлахдаа төсвийн орлого, зарлагын бүтцийгөөрчлөх эрхтэй бөгөөд ингэхдээ төсвийн зарлагын болон алдагдлын хэмжээг нэмэгдүүлж үл болно

6.  27.6 Улсын Их Хурлын чуулганы болон Байнгын хорооны хуралдааныг гишүүдийн олонхи нь хүрэлцэн ирснээр хүчинтэйд үзэж, Үндсэн хуульд өөрөө заагаагүй бол нэгдсэн хуралдааны шийдвэрийг Улсын Их Хурлын нийт гишүүдийн олонхийн саналаар батална

7. Улсын Их Хурлын гишүүд саналаа илээр гаргаж асуудлыг шийдвэрлэнэ гэсний дараахь Үндсэн хууль, бусад хуульд заасан, эсхүл хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонхи дэмжсэн бол нууц санал хураалт явуулна - гэсэн хэсгийг хасах

8.  Улсын Их Хурлын гишүүн Үндсэн хуулиар хүлээсэн үүргээ биелүүлэхгүй байгаа нь түүнийг Улсын Их Хурлын гишүүнээс нь эгүүлэн татах үндэслэл болно. АН зөвлөлийн өөрчлөн найруулах шинэ санал.

9. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 3,5 дахь хэсгийг дор дурдсан агуулгаар өөрчлөн найруулах, 4,6 дахь хэсгийг хасах:

Гучин нэгдүгээр зүйл.

  • 3.Улсын Их Хурлын гишүүд болон аймаг, нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын өргөтгөсөн бүрэлдэхүүнээс Ерөнхийлөгчид нэр дэвшигчийн талаар саналаа нууцаар гаргаж, олонхийн санал авсан нэр дэвшигчийг Улсын Их Хурал Ерөнхийлөгчөөр сонгогдсон гэж үзэж бүрэн эрхийг нь хүлээн зөвшөөрсөн хууль гаргана.
  • 4.Ерөнхийлөгчид нэр дэвшигчдийн хэн нь ч олонхийн санал аваагүй бол анхны санал хураалтад хамгийн олон санал авсан хоёр хүнийг дахин санал хураалтад оруулж, олонхийн санал авсан нэр дэвшигчийг Улсын Их Хурал Ерөнхийлөгчөөр сонгогдсон гэж үзэж бүрэн эрхийг нь хүлээн зөвшөөрсөн хууль гаргана.

        Хуулийн энэ заалтыг 2025 оны 7 дугаар сараас эхлэн дагаж мөрдөнө.

10.  39.1 Засгийн газар Ерөнхий сайд, гишүүдээс бүрдэнэ. Улсын Их Хурлын гишүүн нь Ерөнхий сайдын албан тушаалыг хавсарч болно.

11.   39.2 Улсын Их Хуралд олонхи суудал авсан нам, эвслээс нэр дэвшүүлсэн хүнийг; аль ч нам, эвсэл олонхийн суудал аваагүй бол хамгийн олон суудал авсан нам, эвсэл бусад нам, эвсэлтэй зөвшилцөн олонхиороо нэр дэвшүүлсэн хүнийг; бусад тохиолдолд Улсын Их Хуралд суудал авсан нам, эвсэл зөвшилцөн олонхийг бүрдүүлж нэр дэвшүүлсэн хүнийг Ерөнхий сайдаар томилох саналыг Ерөнхийлөгч тав хоногийн дотор Улсын Их Хуралд оруулна

12.  46.4 Төрийн жинхэнэ алба нь мэргэшсэн, тогтвортой, хариуцлагатай байх, шатлан дэвших зарчимд үндэслэнэ. Төрийн албан хаагчид тавигдах шалгуур нь чадвар, хүнлэг ёс, урьд нь эрхэлж байсан ажлын үнэлэмж байна. Төрийн албан хаагчийг хуульд зааснаас бусад үндэслэлээр төрийн албанаас чөлөөлөх халахыг хориглоно.

13.   47.2 Санхүүгийн чөлөөт бүсд олон улсын /гадаад улсын/ шүүх байгуулж болно.

Олон улсын шүүхийн шийдвэр нь Улсын Дээд Шатны Шүүхийн хяналтад үл хамаарна. Энэ хэсэгт нэмэх

14.  48.3 Шүүхийн төсөв иргэний шударга шүүхээр шүүлгэх эрхийг хангах, шүүн таслах ажиллагааг хэвийн явуулахад хүрэлцэхүйц байна. Шүүн таслах ажиллагааны төсвийг өмнөх жилийн төсвийн хэмжээнээс бууруулахыг хориглоно.

15.   50.1 Монгол Улсын дээд шүүх нь хяналтын шатны шүүх бөгөөд дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ: 1/ давж заалдах шатны шүүхийн шийдвэрт холбогдох хууль зүйн маргааныг хяналтын шатны журмаар хянан шийдвэрлэх; 2/ хуулийг нэг мөр, зөв хэрэглэх шүүхийн нэгдсэн жишиг тогтоох зорилгоор Үндсэн хуулиас бусад хуульд албан ёсны тайлбар гаргах; 3/иргэний үндсэн эрх, эрх чөлөөг хамгаалах талаар Үндсэн хуулийн цэцээс шийдвэрлэн шилжүүлсэн асуудлын хэрэгжилтийг ханган ажиллах; 4/Үндсэн хуулиар дээд шүүхэд эрх олгосон бусад асуудлаар шийдвэр гаргах.

16.    57.2 Хот, тосгоны эрх зүйн үндэсийг хуулиар тогтооно.

17.   57.3 Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийг өөрчлөх асуудлыг Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр Улсын Их Хурал батална

18.   57 дугаар зүйлд 4 дэх хэсэг нэмэх: Орон нутаг бие даасан төсөвтэй, татвар хураах эрхтэй байна гэжээ.

iСанал болгох
АНХААРУУЛГА: Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээ зөрчсөн сэтгэгдэлийг админ устгах эрхтэй.
iРедакцийн сонголт
iШинэ мэдээ
ЦААШ ҮЗЭХ
iШинэ мэдээ
Банкууд 16.00 цаг хүртэл ажиллахаар боллоо 12 цаг 27 минутын өмнө Жефф Безос уур амьсгалын өөрчлөлттэй тэмцэхэд 10 тэрбум ам.доллар зориулна 12 цаг 35 минутын өмнө Туульч А.Балдандорж 30 сая төгрөгөөр шагнуулав 12 цаг 46 минутын өмнө Шөнөдөө баруун аймгуудын нутгаар цасан шуурга шуурч, хүйтний эрч чангарна 12 цаг 54 минутын өмнө Эмч нар нэг өдрийн цалингаа Уханьд ажиллаж буй эмч нарт хандивлана​​​​​​​ 13 цаг 33 минутын өмнө Бизнес эрхлэгчид үнээ нэмэхгүй, гол нэрийн бүтээгдэхүүнийг татвараас чөлөөлнө 13 цаг 44 минутын өмнө Ухань хотын эмнэлгийн дарга коронавирусийн халдвараар нас барлаа 13 цаг 47 минутын өмнө "Ариутгал, халдваргүйжүүлэлт хийж байгаа байгуулга үнээ нугалж нэмжээ" 14 цаг 1 минутын өмнө Гудамж талбайд нус шүлсээ хаясан 1800 гаруй иргэнийг торгожээ 14 цаг 32 минутын өмнө БНХАУ-ын цэргийн эмч, сувилагч нарт сэтгэлийн тусламж хүргүүллээ 14 цаг 34 минутын өмнө Г.Занданшатар: Банкны зээлийн хүүг хөнгөлж, чөлөөлөх боломжгүй 14 цаг 43 минутын өмнө Малчдад өвс үнэгүй, тэжээлийг 50 хувийн хөнгөлөлттэй үнээр олгохоор болов 15 цаг 2 минутын өмнө Х.Тэмүүжин: Хонгилыг нураах боломж Ц.Элбэгдоржид байсан, одоо хонгил түүнийг сорж байна 16 цаг 8 минутын өмнө Шинийн нэгэнд Хийморийн овоо руу гарахыг ХОРИГЛОЛОО 17 цаг 25 минутын өмнө Аварга малчидтай онлайн уулзалт хийж, баяр хүргэжээ 18 цаг 39 минутын өмнө БНСУ-ын Засгийн газрын магистр, докторын тэтгэлэгт хөтөлбөр зарлагдлаа 18 цаг 49 минутын өмнө "Хөх сувд-2020" мөсний баярыг албан ёсоор ЦУЦАЛЛАА 19 цаг 4 минутын өмнө Олон улсын шилжилт хөдөлгөөний байгууллагаас явуулах асуулгыг иргэдээс авна 19 цаг 14 минутын өмнө Жүдочид Европын нээлттэй тэмцээнээс 1 мөнгө, 2 хүрэл медаль хүртэв 19 цаг 26 минутын өмнө Мянган бээрийн аялал нэг алхмаас эхэлдэг 19 цаг 46 минутын өмнө Цус, цусан бүтээгдэхүүний НӨӨЦИЙГ бүрдүүлэхэд хувь нэмрээ оруулъя! 20 цаг 3 минутын өмнө Бурхан ба үрэл 20 цаг 14 минутын өмнө Коронавирусийн халдварын улмаас нас барсан хүний тоо 1789 болов 20 цаг 23 минутын өмнө Ерөнхий сайдын толгой хаана явна? 20 цаг 33 минутын өмнө Г.Занданшатар: Мах, маск, гурил зэргийг бөөндөж авах хэрэггүй 21 цаг 11 минутын өмнө Оросын иргэн коронавирусийн халдвар авсан анхны тохиолдол бүртгэгдлээ 21 цаг 21 минутын өмнө Олон улсын байгаль орчны шагналаар Э.Баттулгыг шагнажээ 21 цаг 42 минутын өмнө Технологийн туршилт, зүгшрүүлэлтийн төсөл сонгон шалгаруулна 21 цаг 58 минутын өмнө Худалдаа үйлчилгээний 10 мянган ААН-д ариутгал хийх талаар мэдээлнэ 22 цаг 11 минутын өмнө Маргаашнаас баруун аймгуудын нутгаар цасан шуурга шуурч, хүйтэрнэ 22 цаг 19 минутын өмнө "Монос" ХК ашиг олох зорилгоор амны хаалтын үнийг өсгөсөн үү? Уржигдар 18 цаг 16 минутад Эрдэс баялгийн салбарынхан Covid-19 вирусийн эсрэг сайн үйлсийн аян эхлүүллээ Уржигдар 17 цаг 40 минутад Үнийн хөөрөгдөл, зохиомол хомсдол үүсгэхгүйн тулд хянаж байна Уржигдар 17 цаг 23 минутад У.Хүрэлсүх: Та бүгдийн хичээл зүтгэлээр коронавирус Монголд илрээгүй байна Уржигдар 16 цаг 54 минутад ЗӨВЛӨГӨӨ: Коронавирусаас гэр бүлээ хамгаалъя Уржигдар 16 цаг 41 минутад Шинэ коронавирусаас эдгэрсэн хүмүүс цусны сийвэнгээ хандивлаж эхэллээ Уржигдар 16 цаг 26 минутад "91 байгууллагын нийт 287 эцэг, эхчүүдэд цалинтай чөлөөг олгожээ" Уржигдар 16 цаг 25 минутад Хэдэн хүн шоронд хийгээд сонгогдоно гэвэл үгүй шүү, Ерөнхий сайд аа! Уржигдар 15 цаг 42 минутад ЭТТ компанийн 1072 хувьцаанд 96 мянган төгрөгийн ноогдол ашиг тараана Уржигдар 15 цаг 31 минутад Цагаан сараар айл хэсэхгүй, утсаар л шинэлчихнэ Уржигдар 14 цаг 26 минутад Б.Ганзориг: Шүхэр надад эрх чөлөөг өгдөг Уржигдар 14 цаг 15 минутад ЗӨВЛӨГӨӨ: Бусадтай гар барих, үнсэхээс зайлсхий Уржигдар 14 цаг 05 минутад Нийслэл, дүүргийн албан хаагчид гэр хорооллын гудамжаар ЯВГАН ЭРГҮҮЛ хийнэ Уржигдар 13 цаг 17 минутад Чингис хаан музейн лого болон брэндбүүк бүтээх уралдаан зарлагджээ Уржигдар 13 цаг 00 минутад С.Эрдэнэ: Ардчиллаа хамгаална гэдэг тусгаар тогтнолоо хамгаалж буйтай агаар нэг Уржигдар 12 цаг 32 минутад Төрийн үйлчилгээг цахимаар авах нь олон талын АШИГТАЙ Уржигдар 12 цаг 11 минутад Автобус компаниуд ариутгал, цэвэрлэгээ тогтмол хийж байна Уржигдар 12 цаг 04 минутад СҮЛЖЭЭ ДЭЛГҮҮРҮҮДИЙН МЭДЭГДЭЛ: Бараа бүтээгдэхүүний ямар нэгэн хомсдол үүсээгүй Уржигдар 11 цаг 54 минутад С.Чинзориг: Тэтгэврийн зээлийн асуудлыг дараа сарын тэтгэвэр буухаас өмнө шийднэ Уржигдар 11 цаг 41 минутад Коронавирусийн халдвар дахин өсөх хандлагатай байна Уржигдар 11 цаг 23 минутад
iИх уншсан
Шинэ коронавирустай тэмцэхэд МОНГОЛЧУУД бэлэн үү? "Хулгайчийг хулгайчаар дарна" Хорио, цээрийн хугацаанд банкны хүү, зээлийг ТҮР ЗОГСООХ сан... Хуулийн байшинг нэг жилд босгож, төрөхийн барилгыг 10 жил ца... Фото тэмдэглэл: Гурван баавгайн төрх Коронавирусийн халдвараас шалтгаалж банк санхүүгийн байгуулл... Коронавирусийн хорионд орсон МОНГОЛЫН ЭДИЙН ЗАСАГ Хэдэн хүн шоронд хийгээд сонгогдоно гэвэл үгүй шүү, Ерөнхий ... Д.Чойжамц: Гандан хийд шашны ажлаа хэнээр ч заалгахгүй хийнэ... Японы уран зохиолын 7 гол бүтээл Цагаан сарын аатай, адтай, аагтай яриа "Эрүүл ухаантай удирдагч нар бий бол эмнэлгийн талаар зөв ши... Сэтгэл байвал утаанаас ч сална Ж.Батзандан “амиа хорлохоор” шийдэв үү Ерөнхий сайдын толгой хаана явна? 30 сая төгрөгийн шагналтай НӨАТ-ын сугалааны тохирол НЯМ гар... Бурхан ба үрэл Х.Тэмүүжин: Хонгилыг нураах боломж Ц.Элбэгдоржид байсан, одо... МАН-ын даргын ноён нуруу хаана очиж хугарах вэ? Ц.Ганзориг: Засгийн газраас цагаан сарыг шууд хорих нь ХҮНДР...
Top